niedziela, 30 września 2012


                              Warsztaty Gotowania


Fundacja Nasze Kociewie organizuje w Szteklinie weekendowe warsztaty gotowania.

Warsztaty organizowane są w weekendy, od 19 października 2012r.

Dania, które gotujemy to przystawki, zupy, mięsa, ryby, dania mączne i desery.
W trakcie zajęć jest przerwa na kawkę, a po zajęciach siadamy do wspólnego stołu i jemy pyszności, które sami przygotowaliśmy.

Po ciężkim wysiłku należy się odpoczynek i chwila relaksu na świeżym powietrzu. Proponujemy zwiedzanie okolic rowerem lub spacer po lesie a w zimie oczywiście kulig.
Warsztaty wieńczy uroczysty obiad niedzielny, na który można zaprosić rodzinę lub znajomych za dodatkową opłatą.

Prezentowana oferta skierowana jest do osób prywatnych, także do firm- wystawiamy faktury VAT.
Cena pobytu uczestnika to 380zł i obejmuje 2 noclegi, pełne wyżywienie, produkty do przygotowania potraw oraz szkolenia teoretyczne.

Noclegi oferowane są w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i TV. Fundacja pokrywa pozostałe koszty jak oplata instruktorów prowadzących szkolenia oraz opłaty eksploatacyjne związane z warsztatami.
Pierwsze regionalne kursy gotowania na Kociewiu!!                                                            

-  chcesz nauczyć się gotować „jak u mamy”?
- nie masz pomysłu na ciekawy weekend?
- szukasz pomysłu na zabawę integracyjną?

To oferta dla Ciebie! Zapraszamy na pierwsze na Kociewiu warsztaty kulinarne w gospodarstwie   agroturystycznym „Kociewiak”. 

Zajęcia odbywają się w weekendy w grupach max. 8 osobowych wg. programu:
Piątek

- przyjazd kursantów ,zakwaterowanie godz.17.00
- kolacja
- wykład na temat technologii żywienia (ok. 1h)
- wieczór zapoznawczy przy kominku i lampce wina

Sobota
- śniadanie godz. 8.30
- szkolenie cz. I
                - dania obiadowe (zupa + drugie danie)
- obiad przygotowany przez kursantów
- wykład na temat zdrowego żywienia i przepisów BHP
- szkolenie cz. II
                - przystawki na kolacje
- kolacja przygotowana przez kursantów
- wieczór przy kominku

Niedziela

-śniadanie
- szkolenie cz. III
                 -obiad i deser
- pożegnalny obiad przygotowany przez kursantów
- wyjazd gości
Przygotowujemy dania kuchni regionalnej! Zajęcie prowadzi właścicielka wraz z Paniami z Kola Gospodyń Wiejskich z regionu Kociewia.  Każdy uczestnik otrzyma przepisy zrobionych potraw.

Przygotowywane potrawy to m.in.:
- biały ryz z kurczakiem po kociewsku
- tradycyjne pierogi z okrasa
- kuch kociewski
- żur staropolski i wiele innych potraw
Cena: 380 zł / osoba /kurs

Osoba towarzysząca pobyt z wyżywieniem, bez szkolenia ……………………………….250 zł/os

M.M Panas                                                                                          
Gospodarstwo Agro-Turystyczne
„Kociewiak” Szteklin 29
www.kociewiak.com
tel. 602-306-091

            

piątek, 7 września 2012

niedziela, 12 sierpnia 2012

TIGER i KUPCEWICZ W SZTEKLINIE!!

Na spotkanie z mieszkańcami przyjechały dwie gwiazdy sportu...

Tiger - czyli pięściarz Dariusz Michalczewski oraz legendarny piłkarz nożny Janusz Kupcewicz! Mieszkańcy pytali, debatowali, a następnie obłowili się w autografy:) Niespodzianką było również przybycie tancerza znanego z You Can Dance (TVN) Tito!

To była niedziela! Spotkaliśmy się w agroturystyce Kociewiak (www.kociewiak.com)

środa, 1 sierpnia 2012

NORDIC WALKING W SZTEKLINIE

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w cotygodniowych spacerach nordic walking! Zajęcia prowadzi instruktor Bartek ze Starogardu Gdańskiego, z reguły spacery odbywają się w soboty.

Prosimy o kontakt chętne osoby, aby zgłaszały chęć swojego udziału w treningu.
PODZIĘKOWANIA

Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja otrzymała oficjalne podziękowania od Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej Górze za przekazanie sprzętu niezbędnego do działania Jednostki, tj. pasy strażackie, nosze ratunkowe, sprzęt strażacki - kaski itd.

Oby dobrze służyło!


ZAWODY WĘDKARSKIE o nagrodę sołtysa

Ładna pogoda i przyjemna, niedzielna atmosfera zachęciły do urządzenia zawodów wędkarskich na łowisku przy "Kociewiaku". To pierwsza tego typu impreza i zarazem zachęta do dalszych działań.

Tym razem zawody wygrał Szymon łowiąc 6 kg ryby!!!  Najwięcej złowiono karpia. Po udanym wędkowaniu wędkarze posilili się kiełbaskami przy ognisku.

Wkrótce kolejne Mistrzostwa Wędkarskie - chętnych prosimy o zgłoszenia, wszelkie sugestie mile widziane :)
Przypominam numer do sołtysa 798-425-636piątek, 20 lipca 2012

Statut Fundacji Nasze Kociewie


                         STATUT  FUNDACJI  NASZE KOCIEWIE

                   
                                                                Postanowienia ogólne

 §1.

1. Fundacja pod nazwa NASZE KOCIEWIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Małgorzatę Panas aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bożenę Romańską w Kancelarii Notarialnej w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Basztowej nr 9, w dniu 21.12.2011, działa na podstawie polskiego prawa oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.

§2.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.

 §3.

Siedzibą Fundacji jest miejscowość  Szteklin, gmina Lubichowo, województwo pomorskie.

§4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 §5.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Środowiska i Minister właściwy ds. polityki społecznej.

§6.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

§7.

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę.

2. Fundacja może używać także pieczątek podłużnych wskazujących jej nazwę, dokładny adres oraz  inne dane ustalone przez Zarząd Fundacji.

§8.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§9.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.      

Cele i zasady działania Fundacji

 §10.

Celami Fundacji są:

 1. Pobudzenie aktywności oświatowej, kulturalnej i sportowej oraz podejmowanie różnych inicjatyw integrujących mieszkańców regionu Kociewia jak i inne społeczności lokalne.

2. Promocja regionu Kociewia jako miejsca inwestycji, rekreacji i zamieszkania.

3. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich.

4. Podejmowanie i wspieranie działań w obszarze edukacji prozdrowotnej i opieki społecznej.

5. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach regionu Kociewie, w tym osób niepełnosprawnych.

6. Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

7. Walka z patologią społeczną poprzez naukę, krzewienie kultury i sztuki oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


§11.
      

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność,

1. Promocja wszelkimi możliwymi środkami regionu Kociewia, Gminy Lubichowo i Powiatu Starogardzkiego.

2. Organizowanie działalności rekreacyjnej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej.

3. Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego Kociewia.

4. Zmniejszenie różnic społeczno-ekonomicznych między ludnością wiejską pochodzącą z Kociewia a miejską.

5. Aktywizacja zawodowa ludności.

6. Prowadzenie działalności w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

7. Organizowanie kolonii, półkolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży w tym dla osób niepełnosprawnych.

8. Organizowanie i finansowanie imprez i zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz innych służących propagowaniu zdrowego stylu życia.

9. Propagowanie i promowanie zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa obywateli Kociewia.

10. Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym.

11. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień.

12.Prowadzenie domów opieki społecznej dla osób starszych.


§12.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§13.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 500zl (jeden tysiąc pięćset złotych) wpłaconej przez fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§14.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

   1. darowizn, spadków i zapisów,

   2.subwencji i dotacji,

   3.dochodów ze zbiorek i imprez publicznych,

   4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

§16.
                                                            
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.

   
§17.


1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.


§18.

W zakresie swojej działalności Fundacja kieruje się następującymi zasadami.

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do  jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej osobami trzecimi.

2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4. Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Władze Fundacji

§19.

1. Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.

3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa oraz dwóch do czterech członków zarządu. Zarząd może powołać ze swojego grona wiceprezesa oraz skarbnika.

4. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.


§20.

1. Zarząd Fundacji zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu-konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

4. Zarząd co pół roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.

5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§21.


1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności

 a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 b. uchwalanie regulaminów,

c .sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie  połączenia    z inną  Fundacją oraz likwidacją Fundacji

f .przyjmowanie darowizn ,spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g. zmiana statutu Fundacji,

h. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji  i nadzór nad działalnością Fundacji.                                                                       § 22.

1.Organem kontrolnym Fundacji jest Rada Fundacji powoływana przez Fundatorów na trzyletnią kadencje.

2. Członkami Rady mogą być Fundatorzy

3. Członkowie Rady Fundacji,

1.        nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

2.  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3.    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w  tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.


4. Rada Fundacji składająca się z 3 do 5 osób wybiera ze swego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.


5. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa glos prowadzącego obrady.


6. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na pól roku.


7. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatorów lub Zarządu.


8.Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.


9. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczą Fundatorzy oraz członkowie Zarządu.


10. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.


11. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności.


12.W celu wykonania swoich obowiązków Rada fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

13. Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto,

1.        rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z ich realizacji,
2.        ustalanie kierunków i form działania Fundacji,
3.        realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem
4.        zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Zarządowi

14. Rada Fundacji może,

1.        podejmować decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zarządu postanowieniem niniejszego statutu.
2.        wskazywać Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji,
3.        opiniować  programy działań,
4.        proponować zmiany w statucie Fundacji.

Sposób reprezentacji

§23.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma obowiązek działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.


Zmiana statutu

§24.

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek któregoś z jego członków lub na wniosek Fundatora.

3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.


Połączenie z inną fundacją

§25.


1. Fundacja może się połączyć z inna fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§26.

Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.


Likwidacja Fundacji

§27.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§28.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.


§29.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.


Postanowienia końcowe

§30.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd..
SZTEKLIN, dn. 19.12.2011

.
.
                                                    


 .

środa, 18 lipca 2012

Targ Wiejski w Szteklinie 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i nie tylko w każdą sobotę od 8.00- 12.00.

Można kupić kwiatki, warzywa, wyroby wiklinowe, wędliny, pieczywo - wszystko tylko od lokalnych producentów. 

Wspierajmy lokalne wyroby!

A tak Targ wyglądał w ubiegłym roku:Nasz Kociewie - dobro o które trzeba wspólnie dbać!

Pomysł na Fundację zrodził się pod koniec ubiegłego roku. Głównym motorem naszego społecznego zaangażowania jest nieustanna chęć działania, pomocy i wiary w ogromną siłę lokalnej społeczności! 

Więcej o naszej działalność, regularnie w wpisach na blogu! Zachęcamy do czytania i komentowania.

Fundacja Nasze Kociewie uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co zostało potwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS: 0000408159